Stadgar

Antagna 30 maj 2022

§1

Ändamål

SER är en allmännyttig ideell, organisation, som är partipolitiskt och religiöst obunden. Organisationens ändamål är att utifrån en humanistisk grundsyn verka för att människor som lever i ekonomiskt svåra livssituationer kommer i åtnjutande av sina grundläggande sociala och ekonomiska rättigheter.
Vägledande för organisationen är FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

§2

Verksamhet

Individuell rådgivning
Ge råd och vägledning till människor som lever i ekonomiskt svåra livssituationer.
Målsättningen med rådgivningen är att grundläggande ekonomiska och sociala mänskliga rättigheter tillgodoses.

Information
Förmedla information och kunskap om sådana förhållanden som har betydelse för människor som lever i ekonomiskt svåra livssituationer.

Påverkan och opinionsbildning
I syfte att förbättra villkoren för människor som lever i ekonomiskt svåra livssituationer arbeta med påverkan och opinionsbildning.

§3

Medlemskap

Endast enskilda personer kan beviljas medlemskap. Årsmötet delegerar till styrelsen att bevilja medlemskap i föreningen, men har rätt att se en lista på alla som har beviljats medlemskap sedan föregående årsmöte.
Medlem kan den bli som stöder organisationens ändamål i enlighet med § 1, betalt medlemsavgift samt är beredd att vara aktiv i organisationens verksamhet med minst fyra timmar i månaden
Varje medlem har en röst. Alla val liksom övriga frågor avgörs med öppen omröstning om inte annat begärs.

Stödmedlemskap
Stödmedlem kan den bli som stöder organisationens ändamål i enlighet med § 1, samt har betalat medlemsavgift. Detta medlemskap innefattar inte rösträtt.

Skriftlig medlems-/ stödmedlemsansökan skall ställas till styrelsen som i enlighet med stadgarna har att fatta beslut om medlemskap. Medlem/ Stödmedlem kan utträda ur föreningen genom att skriftligen meddela styrelsen. Medlem/ Stödmedlem utesluts ur föreningen om medlemsavgiften för det kommande verksamhetsåret inte betalats. Sker betalning senare under det nya verksamhetsåret återupptas medlemskapet utan förnyad prövning. Medlem/ stödmedlem kan uteslutas ur föreningen genom beslut i styrelsen. Fråga om uteslutning aktualiseras bland annat om en medlem/ stödmedlem handlat i strid med föreningens syften, utan vederbörligt tillstånd uttalat sig i föreningens namn eller av annat skäl som gör personen olämplig som medlem. Beslutet som ska vara skriftligt gäller med omedelbar verkan. Utesluten medlem har rätt att överklaga beslutet vid nästa årsmöte.

§4

Årsmöte

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet skall utlysas minst fyra veckor före utsatt datum och hållas senast sex månader efter verksamhetsårets slut. Kallelse till årsmötet skall ske per e-post till alla registrerade medlemmar/ stödmedlemmar. Beslut fattas med enkel majoritet förutom vid stadgeändring eller upplösning av SER. Vid lika röstetal har mötets ordförande utslagsröst. Årsmötets dagordning skall innehålla följande punkter:

 1. val av ordförande och sekreterare för mötet
 2. val av två personer som jämte mötets ordförande justerar dagens protokoll
 3. fastställande av röstlängd
 4. godkännande av det stadgeenliga utlysandet av årsmötet
 5. fastställande av dagordning
 6. styrelsens verksamhetsberättelse med ekonomisk redogörelse
 7. revisorernas berättelse
 8. beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. val av styrelse: Styrelsen skall bestå av minst fem ordinarie ledamöter och en suppleant. Styrelsens ledamöter väljs in för ett år och suppleanter väljs för ett år
 10. val av ordförandeskap – ordförandeskapet för SER är delat och väljs för ett år i taget
 11. val av revisor
 12. val av revisorssuppleant
 13. val av valberedning
 14. presentation av de medlemmar som godkänts sedan det senaste årsmötet
 15. beslut om medlemsavgift för nästkommande år
 16. fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande år
 17. behandling av motioner
 18. övriga av styrelsen beredda frågor
 19. Frågor och förslag från medlemmar/ stödmedlemmar
 20. mötets avslutande

Val enligt punkterna 9- 13 träder i kraft omedelbart efter årsmötet.

§5

Kallelse

Kallelse till ordinarie årsmöte sker på sätt som styrelsen bestämmer och skall utsändas minst fyra veckor före mötesdagen. Kallelsen sänds elektroniskt.
Extra medlemsmöte hålls då styrelsen finner det lämpligt eller när minst en tredjedel av medlemmarna skriftligen begär att så ska ske. Kallelsen till extra medlemsmöte sker på samma sätt som till ordinarie årsmöte. På extra medlemsmöte kan endast de frågor behandlas som angivits i kallelsen. 

§6

Motioner

Motioner till ordinarie årsmöte kan skickas av medlemmar i SER
Motion ska vara styrelsen till handa senast 1 februari innevarande kalenderår

§7

Räkenskapsår

Räkenskapsår skall vara kalenderår.

§8

Stadgeändring

Beslut om ändring av eller tillägg till dessa stadgar skall fattas vid årsmötet. Förslag om stadgeändring skall vara styrelsen tillhanda senast 1 februari innevarande kalenderår. För giltigt beslut fordras att minst två tredjedelar av de i röstningen deltagande medlemmarna är överens eller att likalydande beslut fattas genom enkel majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten varav ett är årsmöte.

§9

Styrelse

Styrelsen konstituerar sig själv.Styrelsen består av minst 5 ordinarie ledamöter och en suppleant. Styrelsen utser inom sig kassör, sekreterarskap samt övriga nödvändiga funktioner
Styrelsens ordförande/n kallar till samt förbereder styrelsens möten.Styrelsen utser firmatecknare.Styrelsen kan till sig adjungera personer utan rösträtt samt tillsätta arbetsgrupper.Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av det ordinarie antalet ledamöter är närvarande.Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet bland närvarande – vid lika röstetal fattas beslut genom lottningStyrelsens protokoll skall justeras av mötesordföranden samt en övrig styrelsemedlem.

§10

Upplösning

Upplösning av föreningen skall beslutas av två på varandra följande och stadgeenligt utlysta medlemsmöten varav åtminstone ett skall vara ordinarie årsmöte. Vid respektive möte krävs två tredjedelars majoritet. Upplöses SER skall de tillgångar som finns kvar sedan avvecklingen slutförts tillfalla annan liknande verksamhet som stämmer överens med föreningens ändamålsparagraf.