Close

Om SER

Bakgrund

Sverige är ett rikt land med en utbyggd välfärd. Trots detta finns det människor som lever i fattigdom och ekonomiska svårigheter. I forskning beskrivs att det har blivit allt svårare för människor att få del av sina rättigheter via samhällets olika stödsystem. 

I Sverige förutsätts vi som medborgare känna till lagar och regler. Om den enskilda inte gör det och har ekonomiska möjligheter kan hen köpa sig juridisk kunskap genom att anlita juridisk expertis. Men för dem som saknar pengar och inte har ett, på detta sätt, resursstarkt nätverk försvåras möjligheterna att kunna ta tillvara sina sociala och ekonomiska rättigheter. 

Den 1 april 2015 grundandes den ideella organisationen SER av sex erfarna socionomer. Organisationens syfte är att erbjuda socialjuridisk rådgivning till människor som inte har råd att anlita juridisk expertis för att kunna tillvarata sina sociala och ekonomiska rättigheter. Rådgivningen bedrivs ideellt i rådgivningsteam av erfarna socionomer tillsammans med blivande socionomer och kan därför erbjudas kostnadsfritt till de rådsökande.  Förutom den individuella rådgivningen ingår i uppdraget även informations- och påverkansarbete.

Styrelsemedlemmar i SER 2021/2022


Pia Kjellbom

Ordförande

Pia Kjellbom är socionom och filosofie doktor i socialt arbete med rättsvetenskaplig inriktning. Hennes avhandling fokuserade lag och lagtillämpning inom socialtjänsten när människor riskerar att förlora sin bostad. Under många år undervisade hon i socialrätt och utredningsmetodik på institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet. Numera är hon ansvarig för juridik-kurserna på socionomprogrammet vid Linköpings universitet (Campus Norrköping).Kjellbom håller också i en nationell kurs om överskuldsättning. Hon har också lång erfarenhet av arbete på socialjour och är fortfarande verksam på socialjouren Södertörn.

Pia Redlund

Ordförande

Pia Redlund är socionom och arbetar som frilansande lärare/föreläsare/rådgivare med inriktning på socialt arbete, socialjuridik, etik, migration och integration inom ramen för socionomutbildningen på olika lärosäten i Sverige, socialpedagogutbildning inom ramen för yrkeshögskolan samt för yrkesverksamma och ideellt engagerade. Pia har tidigare arbetat nästan 30 år inom ideell sektor som verksamhetsutvecklare och chef med arbetslös ungdom, asylsökande, introduktionsprogram för kommunplacerade flyktingar samt för människor som lever i svåra ekonomiska och sociala livssituationer. Särskilda intresseområden är demokratiarbete och socialjuridisk rådgivning i kombination med psykosocialt stöd.

Elin Krook

Kassör

Elin Krook är socionom sedan 2020. Elin har också studerat socialantropologi, både på Stockholms universitet och på Western University i Kanada. Elin har framförallt flerårig arbetslivserfarenhet från att arbeta med barn och familjer. För närvarande arbetar Elin på ett akut-, utredning- och föräldrastödsboende.

Gunilla Blomberg

Ledamot

Gunilla Blomberg är socionom och pensionär sedan 2016. Hon har varit yrkesverksam inom kommunal socialtjänst i c:a 45 år och har erfarenhet från socialt arbete inom integrerad socialtjänst, fosterhemsrekrytering, alkoholrådgivning, nämndsekretariat, konsumentrådgivning och budget- och skuldrådgivning. De senaste 15 åren har hon arbetat som dödsboutredare. Hon har också gått juridisk introduktionskurs på Stockholms universitet. Efter pensioneringen 2016 har hon tidvis arbetat extra som dödsboutredare i Stockholms stad.

Julia Willgård

Ledamot

Julia Willgård är socionom sedan juni 2020 och skrev inom ramen för utbildningen sin kandidatuppsats om digitaliseringen av ekonomiskt bistånd med fokus på användandet av robotar vid bedömningar av rätten till bistånd. Julia har även en kandidatexamen i mänskliga rättigheter och en bakgrund i civilsamhället där hennes engagemang koncentrerats till demokrati- och bostadsfrågor.
För närvarande jobbar Julia som socialsekreterare inom socialtjänsten med att bedöma rätten till ekonomiskt bistånd. Inom detta arbete har hon jobbat mycket med ungdomar som har uppehållstillstånd enligt nya gymnasielagen.

Ann-Christine Antonsson

Suppleant

Ann-Christine Antonsson är socionomstudent vid Stockholms universitet och tar examen höstterminen 2021. Ann-Christine har arbetat med bland annat utbildning och juridiska frågor inom arbetslöshetskassan i många år. 

Stadgar

Antagna 1 april 2015


§1

Ändamål

SER är en allmännyttig ideell, organisation, som är partipolitiskt och religiöst obunden. Organisationens ändamål är att utifrån en humanistisk grundsyn verka för att människor som lever i ekonomiskt svåra livssituationer kommer i åtnjutande av sina grundläggande sociala och ekonomiska rättigheter.
Vägledande för organisationen är FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

§2

Verksamhet

Individuell rådgivning
Ge råd och vägledning till människor som lever i ekonomiskt svåra livssituationer.
Målsättningen med rådgivningen är att grundläggande ekonomiska och sociala mänskliga rättigheter tillgodoses.

Information
Förmedla information och kunskap om sådana förhållanden som har betydelse för människor som lever i ekonomiskt svåra livssituationer

Påverkan och opinionsbildning
I syfte att förbättra villkoren för människor som lever i ekonomiskt svåra livssituationer arbeta med påverkan och opinionsbildning.

§3

Medlemsskap

Endast enskilda personer kan beviljas medlemskap. Årsmötet delegerar till styrelsen att bevilja medlemskap i föreningen, men har rätt att se en lista på alla som har beviljats medlemskap sedan föregående årsmöte.
Medlem kan den bli som stöder organisationens ändamål i enlighet med § 1, betalt medlemsavgift samt är beredd att vara aktiv i organisationens verksamhet med minst fyra timmar i månaden
Varje medlem har en röst. Alla val liksom övriga frågor avgörs med öppen omröstning om inte annat begärs.

Stödmedlemskap
Stödmedlem kan den bli som stöder organisationens ändamål i enlighet med § 1, samt har betalat medlemsavgift. Detta medlemskap innefattar inte rösträtt.

Inträde och utträde ur föreningen
Skriftlig medlems-/ stödmedlemsansökan skall ställas till styrelsen som i enlighet med stadgarna har att fatta beslut om medlemskap.

Medlem/ Stödmedlem kan utträda ur föreningen genom att skriftligen meddela styrelsen.

Medlem/ Stödmedlem utesluts ur föreningen om medlemsavgiften för det kommande verksamhetsåret inte betalats. Sker betalning senare under det nya verksamhetsåret återupptas medlemskapet utan förnyad prövning.

Medlem/ stödmedlem kan uteslutas ur föreningen genom beslut i styrelsen. Fråga om uteslutning aktualiseras bland annat om en medlem/ stödmedlem handlat i strid med föreningens syften, utan vederbörligt tillstånd uttalat sig i föreningens namn eller av annat skäl som gör personen olämplig som medlem. Beslutet som ska vara skriftligt gäller med omedelbar verkan. Utesluten medlem har rätt att överklaga beslutet vid nästa årsmöte.

§4

Årsmöte

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet skall utlysas minst fyra veckor före utsatt datum och hållas senast sex månader efter verksamhetsårets slut. Kallelse till årsmötet skall ske per e-post till alla registrerade medlemmar/ stödmedlemmar. Beslut fattas med enkel majoritet förutom vid stadgeändring eller upplösning av SER. Vid lika röstetal har mötets ordförande utslagsröst.

Årsmötets dagordning skall innehålla följande punkter:

1. val av ordförande och sekreterare för mötet,
2. val av två personer som jämte mötets ordförande justerar dagens protokoll,
3. fastställande av röstlängd,
4. godkännande av det stadgeenliga utlysandet av årsmötet,
5. fastställande av dagordning,
6. styrelsens verksamhetsberättelse med ekonomisk redogörelse,
7. revisorernas berättelse,
8. beslut om ansvarsfrihet för styrelsen,
9. val av styrelse: Styrelsen skall bestå av minst fem ledamöter och två suppleanter. Minst tre av styrelsens ledamöter väljs in för två år och övriga väljs för ett år,
10. val av ordförandeskap – ordförandeskapet för SER är delat och väljs för ett år i taget
11. val av revisor,
12. val av revisorssuppleant,
13. val av valberedning,
14. presentation av de medlemmar som godkänts sedan det senaste årsmötet,
15. beslut om medlemsavgift för nästkommande år,
16. fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande år,
17. behandling av motioner,
18. övriga av styrelsen beredda frågor,
19. frågor från medlemmarna/ stödmedlemmarna,
20. mötets avslutande.

Val enligt punkterna 9- 13 träder i kraft omedelbart efter årsmötet.

§5

Kallelse

Kallelse till ordinarie årsmöte sker på sätt som styrelsen bestämmer och skall utsändas minst fyra veckor före mötesdagen. Kallelsen sänds elektroniskt.
Extra medlemsmöte hålls då styrelsen finner det lämpligt eller när minst en tredjedel av medlemmarna skriftligen begär att så ska ske. Kallelsen till extra medlemsmöte sker på samma sätt som till ordinarie årsmöte. På extra medlemsmöte kan endast de frågor behandlas som angivits i kallelsen. 

§6

Motioner

Motioner till ordinarie årsmöte kan skickas av medlemmar i SER
Motion ska vara styrelsen till handa senast 1 februari innevarande kalenderår

§7

Räkenskapsår

Räkenskapsår skall vara kalenderår.

§8

Stadgeändring

Beslut om ändring av eller tillägg till dessa stadgar skall fattas vid årsmötet. Förslag om stadgeändring skall vara styrelsen tillhanda senast 1 februari innevarande kalenderår. För giltigt beslut fordras att minst två tredjedelar av de i röstningen deltagande medlemmarna är överens eller att likalydande beslut fattas genom enkel majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten varav ett är årsmöte.

§9

Styrelsen

Styrelsen konstituerar sig själv.
Styrelsen består av minst 5 ordinarie ledamöter. Styrelsen utser inom sig kassör, sekreterarskap samt övriga nödvändiga funktioner.
Styrelsens ordförande/n kallar till samt förbereder styrelsens möten.
Styrelsen utser firmatecknare.
Styrelsen kan till sig adjungera personer utan rösträtt samt tillsätta arbetsgrupper.
Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av det ordinarie antalet ledamöter är närvarande.
Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet bland närvarande – vid lika röstetal fattas beslut genom lottning
Styrelsens protokoll skall justeras av mötesordföranden samt en övrig styrelsemedlem.

§10

Upplösning

Upplösning av föreningen skall beslutas av två på varandra följande och stadgeenligt utlysta medlemsmöten varav åtminstone ett skall vara ordinarie årsmöte. Vid respektive möte krävs två tredjedelars majoritet. Upplöses SER skall de tillgångar som finns kvar sedan avvecklingen slutförts tillfalla annan liknande verksamhet som stämmer överens med föreningens ändamålsparagraf.